Les que tenen 50 o més persones l’han de tenir abans del març del 2022

L’incompliment d’aquest deure pot comportar multes de 626 a 6.250 euros

 

Els Plans d’Igualtat són un conjunt ordenat de mesures que  serveixen per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre totes les persones d’una empresa, independentment del gènere. L’objectiu és eliminar qualsevol mena de discriminació i, d’aquesta manera augmentar la motivació i el compromís amb la feina de la plantilla. Per tal que això passi, la millor manera és que el Pla estigui fet per persones amb coneixements d’igualtat de gènere. A iServeis, tenim un equip de professionals amb els coneixements i l’experiència necessaris per fer el teu Pla Intern d’Igualtat, perquè des del 2016 n’hem fet per entitats de tot Catalunya.

 

OBLIGATORI PER A EMPRESES AMB MÉS DE 50 PERSONES EN PLANTILLA

 

El març del 2019[1] van entrar en vigor un seguit de mesures per a garantir la igualtat a la feina i l’ocupació segons les quals les empreses amb plantilles superiors a 50 persones estan obligades a tenir un Pla Intern d’Igualtat.

Fins a aquesta modificació de la normativa, eren les empreses de més de 250 persones que havien de tenir el Pla. Aquest enduriment de les exigències va fer que en la llei es preveiés un termini diferent segons la grandària de les empreses.

Empreses amb plantilles de 150 fins a 250 persones Han de tenir un Pla d’Igualtat des del 7 de març del 2020
Empreses amb plantilles de 100 i fins a 150 persones Han de tenir un Pla d’Igualtat abans del 7 de març del 2021
Empreses amb plantilles de 50 fins a 100 persones Han de tenir un Pla d’Igualtat abans del 7 de març del 2022

També s’estableix que caldrà inscriure el Pla d’Igualtat al Registre de Plans d’Igualtat d’empreses que gestiona la Direcció General de Treball i les autoritats laborals de les Comunitats Autònomes.  Actualment el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ja disposa d’un registre de Plans d’Igualtat.

Aquests plans han d’incloure mesures que abastin el procés de selecció i contractació, la classificació professional, la formació i promoció professional, les condicions de treball i una auditoria salarial, l‘“exercici corresponsable” de la vida personal, familiar i laboral, la infrarepresentació femenina, les retribucions i la prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

 

SANCIONS ECONÒMIQUES

L’incompliment del deure de fer i portar a terme un pla intern d’igualtat suposa una infracció greu, sancionable amb una multa de 626 a 6.250 euros. Ara bé, si l’obligació de dur a terme el pla intern d’igualtat ve per exigència d’Inspecció de Treball, la normativa la considera una falta molt greu i, en aquest cas, la sanció pot ser de 6.251 a 187.515 euros. D’altra banda, no tenir un pla fet comporta:

  1. a) pèrdua automàtica de les ajudes, bonificacions i, en general, dels beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació, amb efectes des de la data en què es va cometre la infracció, i
  2. b) exclusió automàtica de l’accés a aquests beneficis durant sis mesos.

A més, en virtut de la Llei de contractes del sector públic, les empreses que no tinguin un pla d’igualtat o que no el compleixin no podran contractar amb l’administració pública.

Si tens qualsevol consulta, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Tenim un equip professional que et pot ajudar i facilitar l’elaboració d’aquest pla i la teva empresa hi sortirà guanyant.

[1] El 7 de març de 2019 va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitat entre dones i homes en la feina i l’ocupació.