Polítiques d'igualtat de gènere

L’àrea d’igualtat d’iServeis dona resposta a la voluntat i les necessitats d’ajuntaments, ens supramunicipals i empreses en relació amb el desplegament de polítiques relacionades amb l’equitat de gènere, com ara:

  • Elaboració, acompanyament i suport en la implementació de plans interns d’igualtat de gènere, per administracions públiques i empreses privades, segons el marc normatiu vigent.
  • Preparació de protocols de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, així com formació específica i assessorament en la negociació d’aquests.
  • Elaboració del registre retributiu anual, segons indica el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.
  • Desenvolupament d’auditories retributives i valoracions de llocs de treball, segons indica el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes.
  • Tallers de formació específica en llenguatge inclusiu i no sexista, adaptats a cada organització.
  • Formació específica sobre bretxa salarial
  • Plans locals d’igualtat de gènere
  • Plans d’igualtat per raó d’orientació sexual I identitat de gènere locals I comarcals
  • Diagnosis de la situació de dones i homes I del col·lectiu LGTBI al municipi o comarca
Qui ha de tenir un Pla d'Igualtat?

Perspectiva de gènere i LGTBIQ+ en les polítiques locals

PLANS INTERNS D’IGUALTAT

Un pla intern d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. La llei obliga totes les administracions públiques i les empreses de més de 50 persones a la plantilla a disposar d’un pla intern d’igualtat. Tenir un Pla d’Igualtat és una condició sine qua non per rebre bona part dels ajuts i subvencions provinents de la Unió Europea i, a curt termini, de l’administració de l’Estat espanyol i la del Govern de la Generalitat de Catalunya.

PLANS LOCALS D’IGUALTAT DE GÈNERE

Els Plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que s’han de portar a terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar una estratègia integral orientada a millorar i equilibrar la situació de dones i homes en un territori, a partir d’una diagnosi prèvia.

PLANS D’IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE LOCALS I COMARCALS

Aquests plans constitueixen un conjunt ordenat d’objectius i mesures que s’han de portar a terme durant un període de temps concret i que permeten desenvolupar una estratègia integral per garantir els drets de les persones LGTBI i evitar situacions de discriminació i violència, per  assegurar que als municipis catalans es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.

DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓ DE DONES I HOMES I DEL COL·LECTIU LGTBI AL MUNICIPI O COMARCA

Estudis de la realitat municipal o comarcal per oferir elements d’anàlisi i diagnosticar la realitat des d’una perspectiva de gènere i/o LGTBIQ+  per tal d’integrar efectivament aquesta dimensió en les estructures, polítiques i programes del municipi, i d’aquesta manera contribuir a la construcció d’una societat igualitària.

COORDINACIÓ I ELABORACIÓ DE TALLERS ESPECÍFICS

Accions formatives de sensibilització de la ciutadania per tal de fomentar relacions igualitàries i lliures de violència masclista i de lgtbiqfòbia.

Abordatge de la violència masclista

PROTOCOLS D’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE O ORIENTACIÓ SEXUAL

Es tracta de la creació d’una eina de treball que possibiliti la prevenció, detecció i actuació davant de situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe i orientació sexual en l’entorn laboral.