Execució i gestió de projectes FEDER i PECT

Un ampli catàleg de serveis per millorar l’eficiència dels projectes pel que fa a al suport en la seva execució i gestió una vegada seleccionats.

FASE INICIAL I D’EXECUCIÓ

 • Formació de personal tècnic i guia de bones pràctiques per ajustar-se a les exigències del FEDER en:
  • La redacció dels projectes i direccions d’obra
  • Els tràmits administratius, pagaments de les factures, compliment de la imatge corporativa
  • El desenvolupament del Pla de comunicació i
  • El seguiment dels indicadors del projecte
  • El compliment de la imatge corporativa
 • Assessorament general continuat:
  • Gestió del calendari del projecte
  • Redacció de projectes i direccions d’obra
  • Redacció i suport en la resposta a requeriments de la Direcció General de l’Administració Local (DGAL)
  • Reunions de seguiment amb el personal tècnic dels ens locals i amb la DGAL
  • Acompanyament en la definició i seguiment d’indicadors del projecte
  • Acompanyament en l’execució del pla de comunicació
  • Acompanyament i suport en el compliment de la imatge corporativa
  • Redacció de les memòries de modificació de l’operació
 • Suport a la licitació dels contractes de l’operació
  • Redacció o adaptació dels plecs de clàusules administratius de les actuacions a portar a terme.
  • Suport en la redacció dels plecs de clàusules tècniques
  • Acompanyament en tot el procés de licitació

FASE DE JUSTIFICACIÓ I LIQUIDACIÓ

 • Certificació de les despeses a l’aplicació informàtica Sifecat 1420, i tot el que comporta cada període de certificació:
  • Justificació de la despesa
  • Realització d’al·legacions i o respostes a requeriments de control
  • Assistència a les auditories

Execució i gestió d’altres projectes i subvencions_

Un ampli catàleg de serveis per millorar l’eficiència dels projectes pel que fa a al suport en la seva execució i gestió una vegada seleccionats. En aquest ventall d’altres projectes s’inclouen ajuts com:

 • PUOSC
 • Llei de Barris
 • Programes vinculats al SOC
 • IDAE
 • Altres subvencions provinents de la generalitat de Catalunya o Govern d’Espanya