Execució i gestió de projectes NEXT GENERATION

Qui som_

iServeis compta amb un equip de professionals especialitzats en la tramitació i el suport a l’execució de projectes plurianuals complexos, com els projectes del Fons de Desenvolupament Regional Europeu (FEDER). En aquest aspecte l’empresa ha acreditat un important bagatge en la tramitació i gestió de projectes europeus des del període 2007-2013.

Què oferim en projectes NEXT GENERATION EU I MARC FINANCER PLURIANUAL 2021-2027_

Per primera vegada i a redós de la COVID-19, el novembre de 2020 es va aprovar el major paquet d’estímul financer que hi hagut fins ara per part de la Unió Europea per fer front conjuntament als reptes de futur dels Estats Membres.

Execució i gestió de projectes NEXT GENERATION_

Al Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP) s’hi suma de manera temporal el programa Next Generation EU 2021-2023, dotat amb 750.000 milions d’euros.

El MFP és un programa amb un pressupost de 1.279,4 bilions d’euros destinat a cofinançar projectes entorn a 7 flagships o projectes emblemàtics:

En el marc dels fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027, iServeis proposa 3 serveis principals adreçats a les entitats públiques de Catalunya per tal d’anticipar-nos a les oportunitats que se’n generen.

Sessions formatives/informatives

Sessió en línia per resoldre els mites i realitats sobre aquest Pla de Recuperació. El contingut de la intervenció es basa en:

 • Prioritats de la Comissió Europea
 • Doble transició econòmica: El Pacte Verd Europeu i l’Europa Digital
 • Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027
 • Pla de Recuperació per Europa (Next Generation EU): especial incidència en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)
 • Procediment de recepció de fons a nivell estatal i català
 • Oportunitats per a les administracions locals – Precs i preguntes

Mapa d’oportunitats i encaix de projectes en programes i fons europeus

El servei es concreta en l’elaboració d’un mapa a alt nivell d’oportunitats, calendaritzat i personalitzat en concordança amb els projectes i documents estratègics prioritaris de l’entitat, per tal de relacionar-los amb les possibilitats de cofinançament de subvencions i xarxes europees. La missió és trobar el finançament necessari per tal de poder dur a terme iniciatives que superin les limitacions del pressupost ordinari i de manera participada amb els agents clau del territori.

Assessorament en disseny de projectes emmarcats en el NGEU i MFP 2021-2027

Es vehiculen els principals flagships, missions, objectius i projectes emblemàtics triats per a ser cofinançats en els quals emmarcar els projectes a generar i/o adaptar per part dels actors implicats i es donen pautes concretes de com enfocar els projectes a nivell estratègic europeu i del propi enfoc dels mateixos a nivell conceptual i tècnic.

Serveis en la sol·licitud de subvencions _

Un cop es publiquin les bases i la convocatòria de les subvencions en el marc del NGEU o el MFP 2021-2027, iServeis us ofereix un servei integral en la sol·licitud de subvencions:

Planificació estratègica

 • Definim i adaptem les propostes de l’entitat pel seu encaix amb les bases i els criteris de valoració de la convocatòria
 • Proposem actuacions i enfocs pel millor posicionament del projecte
 • Dotem de coherència al projecte i l’emmarquem en les estratègies europees, territorials i sectorials

Redacció i tràmit de propostes

 • Coordinem als actors implicats, definim el seu rol i els requisits que els hi apliquen
 • Desenvolupem les propostes, redactant la memòria tècnica i el modelatge administratiu requerit
 • Tramitem i/o guiem en l’enviament final del projecte a la plataforma online corresponent

Seguiment posterior

 • Gestionem els possibles requeriments i al·legacions posteriors a la sol·licitud, si s’escau
 • Vetllem el projecte fins la seva acceptació definitiva, generant els models requerits

Serveis complementaris i requerits en el marc de la sol·licitud de subvencions

 • Redactem el pla de comunicació del projecte
 • Desenvolupem el pla d’igualtat i el protocol d’assetjament sexual