Execució i gestió de projectes NEXT GENERATION

Per primera vegada i a redós de la COVID-19, el novembre de 2020 es va aprovar el paquet més gran d’estímul financer que hi ha hagut fins ara per part de la Unió Europea per fer front conjuntament als reptes de futur dels estats membres.

Per primera vegada i a redós de la COVID-19, el novembre de 2020 es va aprovar el paquet més gran d’estímul financer que hi ha hagut fins ara per part de la Unió Europea per fer front conjuntament als reptes de futur dels estats membres.

En el marc dels fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal 2021 – 2027, iServeis proposa 3 serveis principals adreçats a les entitats públiques de Catalunya per tal d’anticipar-nos a les oportunitats que se’n generen.

Pla de Mesures Antifrau

El Reglament de la UE que regula els Fons Europeus requereix l’aplicació de mecanismes per evitar el frau en l’execució d’aquests ajuts. Per la seva banda, Ordre HFP/1030/2021 estableix que tota entitat decisora o executora de Fons Europeus haurà de comptar amb un pla de mesures antifrau.

Aquest requeriment ja el trobem recollit en les diferents convocatòries que s’han publicat. És necessari que tots els ajuntaments que vulguin accedir als fons europeus aprovin aquest Pla de Mesures Antifrau, evitant així que pugui ser denegat l’accés o el pagament dels ajuts.

iServeis us ofereix la redacció del Pla de Mesures Antifrau com a servei com a part de les necessitats i requeriments de les subvencions amb Fons Europeus.

Mapa d’oportunitats i encaix de projectes en programes i fons europeus

El servei es concreta en l’elaboració d’un mapa a alt nivell d’oportunitats, programat i personalitzat en concordança amb els projectes i documents estratègics prioritaris de l’entitat, per tal de relacionar-los amb les possibilitats de cofinançament de subvencions i xarxes europees. La missió és trobar el finançament necessari per a poder dur a terme iniciatives que superin les limitacions del pressupost ordinari i de manera participada amb agents clau del territori.

Assessorament en disseny de projectes emmarcats en el NGEU i MFP 2021-2027

Es vehiculen els principals flagships, missions, objectius i projectes emblemàtics triats per a ser cofinançats en els quals emmarcar els projectes a generar i/o adaptar per part de les parts implicades i es donen pautes concretes per enfocar els projectes en l’àmbit estratègic europeu i pel propi enfocament dels mateixos conceptualment i tècnicament.

Serveis en la sol·licitud de subvencions _

Un cop es publiquin les bases i la convocatòria de les subvencions en el marc del NGEU o el MFP 2021-2027, iServeis us ofereix un servei integral en la sol·licitud de subvencions

Planificació estratègica

  • Definim i adaptem les propostes de l’entitat pel seu encaix amb les bases i els criteris de valoració de la convocatòria
  • Proposem actuacions i enfocaments pel millor posicionament del projecte
  • Dotem de coherència al projecte i l’emmarquem en les estratègies europees, territorials i sectorials

Redacció i tràmit de propostes

  • Coordinem les entitats implicades, definim el seu rol i els requisits que els hi apliquen
  • Desenvolupem les propostes, redactant la memòria tècnica i el modelatge administratiu requerit
  • Tramitem i/o guiem en l’enviament final del projecte a la plataforma online corresponent

Seguiment posterior

  • Gestionem els possibles requeriments i al·legacions posteriors a la sol·licitud, si escau
  • Vetllem el projecte fins a la seva acceptació definitiva, generant els models requerits

Serveis complementaris i requerits en el marc de la sol·licitud de subvencions

  • Redactem el pla de comunicació del projecte
  • Desenvolupem el pla d’igualtat de gènere i el protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe