Totes les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis públics, així com l’Administració de l’Estat, han de comptar amb un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, independentment del nombre de persones que hi treballin.[1]

Els plans d’igualtat han d’incloure una auditoria retributiva una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere. Aquestes mesures són aplicables al personal laboral al servei de les administracions públiques[3].

 

Totes les empreses de comptar amb un registre retributiu anual amb dades amitjanades i desglossades per sexe i per cadascun dels elements de la massa retributiva[2]

Igualment, les empreses i administracions públiques han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i adoptar mesures específiques, negociades amb la representació laboral de treballadores i treballadors, així com arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar resposta a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte[4]

[1] Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre; Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

[2] Reial decret 902/2020, del 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes

[3] Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

[4] Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).