Les empreses amb més de 50 persones treballadores han de tenir un pla d’igualtat negociat, aprovat i registrat[1]

Els plans d’igualtat han d’incloure una auditoria retributiva una valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere. Aquestes mesures són aplicables al personal laboral al servei de les administracions públiques[3].

Totes les empreses de comptar amb un registre retributiu anual amb dades amitjanades i desglossades per sexe i per cadascun dels elements de la massa retributiva[2]

Igualment, les empreses han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i adoptar mesures específiques, negociades amb la representació laboral de treballadores i treballadors, així com arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar resposta a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte[4]

[1] Reial decret llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació; Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Reial decret 901/2020, del 13 d’octubre, pel qual es regulen els  plans d’igualtat i el seu registre.

[2] Reial decret 902/2020, del 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes

[3] Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, article 46

[4] Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP).