Àrea de comunicació

Un ampli catàleg de serveis per millorar la comunicació.

Plans estratègics de comunicació_
Gestió I actualització de l’espai web municipal_
Creació I/o gestió de xarxes socials_
Comunicació d’esdeveniments o actuacions rellevants_
Butlletins electrònics_
Butlletins municipals_
Altres_

PLANS ESTRATÈGICS DE COMUNICACIÓ

Elaboració de la diagnosi de l’estat comunicatiu i creació del pla estratègic i global d’accions a portar a terme segons els objectius de cada ens.

GESTIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’ESPAI WEB MUNICIPAL

Redacció de continguts d’actualitat i publicació al web amb les creativitats visuals que es requereixin en cada cas.

CREACIÓ I/O GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Redacció dels continguts de les publicacions depenen dels objectius comunicatius, del públic a qui es destinen i del canal que es fa servir en cada ocasió. Elaboració de les creativitats visuals i audiovisuals pertinents.

COMUNICACIÓ D’ESDEVENIMENTS O ACTUACIONS RELLEVANTS

Elaboració de notes de premsa i adaptació dels continguts a cada un dels canals de comunicació propis.

BUTLLETINS ELECTRÒNICS

Redacció dels continguts i disseny gràfic de butlletins electrònics

BUTLLETINS MUNICIPALS

Redacció dels continguts, disseny, maquetació i producció de butlletins municipals.

ALTRES

Disseny gràfic de butlletins, cartells, fulletons i qualsevol acció comunicativa que es porti a terme.