Assistència jurídica i suport en matèria de contractació pública

Contractació pública_
Llei de Transparència_
Assessorament municipal_

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

L’àrea de contractació d’iServeis té com a objectiu donar servei als ens públics en els procediments de contractació pública i de personal. Us oferim els següents serveis:

 • Redacció i elaboració del plec de prescripcions tècniques
 • Redacció dels esborranys de plecs de clàusules administratives particulars.
 • Resolució de consultes durant l’elaboració i licitació de l’expedient.
 • Redacció de la documentació que conforma l’expedient de licitació.
 • Assistència en la configuració del perfil del contractant, així com de l’eina de sobre digital.
 • Assistència en relació amb l’assessorament per a l’obertura de sobres de les meses de contractació i guiatge durant la licitació.
 • Assessorament en la generació de les actes de les meses, informes de valoració, etc.
 • Assessorament en matèria de personal.

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

Des de l’àrea de Transparència d’iServeis et posem el dia la publicació de totes les obligacions de transparència a partir d’un assessorament continuat. Ens adaptem a les necessitats de cada ajuntament, actualitzant la informació pública a través de diversos canals:

 • Pàgina web municipal
 • Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya
 • Creació d’un Portal de Transparència propi

ASSESSORAMENT MUNICIPAL

Alguns assumptes sobrepassen la capacitat tècnica o jurídica del vostre ajuntament? De vegades teniu dubtes o consultes més enllà dels informes jurídics pertinents? Us cal un suport extern?

iServeis posa a la disposició dels municipis un servei d’assessorament jurídic i tècnic continuat i especialitzat  en cada matèria, tant per a càrrecs electes com per a personal tècnic.  Des d’iServeis coneixem bé el funcionament de les administracions públiques catalanes i treballem per millorar i fer eficients els serveis que presten els ajuntaments, tant des del punt de vista econòmic com de l’atenció i la percepció de la ciutadania.